Uudised

arhiiv

2020

2019

Pöördumine sotsiaalministri poole seoses COVID-19 pandeemia mõjudega eratervishoiuasutustele

06.05.2020

Lugupeetud sotsiaalminister Tanel Kiik,

Pöördumine seoses COVID 19 pandeemia mõjudega eratervishoiuasutustele

Eesti Eratervishoiuasutuste Liit pöördub Teie poole seoses COVID 19 pandeemia mõjudega eratervishoiuasutustele ning sooviga leida koostöös riigiga lahendused meie liikmeid nii teravalt mõjutavatele probleemidele. 

26.03.2020 kohustas Terviseamet oma märgukirjaga nr 5-7/20/941-1 (edaspidi „Kiri“) eratervishoiuasutusi lõpetama tervishoiuteenuse osutamise, piirangud plaanilise ravi osutamisele tühistati 21.04.2020 kirjaga nr 5-7/20/941-2. Kehtestatud piirangud tõid kaasa olukorra, kus eratervishoiutöötajad on olnud ligi ühe kuu pikkuse perioodi jooksul tööta ning patsiendid ravita. Sellest tulenevalt on tänaseks vähenenud patsientide arv suurusjärgus 80%. Patsientide vähenemine on otseselt mõjutanud ka Liidu liikmete tulusid. Meie poolt läbi viidud uuringu kohaselt  vähenesid meie liikmete tulud perioodil 26.03.2020 – 21.04.2020 koguni 64% ehk üle 2 miljoni euro. See on avaldanud negatiivset mõju ka Liidu liikmete töötajate töötasule ja eratervishoiuasutuste üldisele majanduslikule olukorrale. Kuigi täpseid andmeid ei ole võimalik täna veel esitada, on siiski ilmne, et välja öeldud langus teeb eratervishoiuasutustest ühe COVID 19 tagajärjel ühe enimkannatanud majandusvaldkonna.

Hetkel on teada, et Eesti Haigekassaga lepingut omavaid eratervishoiuasutusi hakkab mingil määral toetama Eesti Haigekassa. Toetuse maht ja täpsed meetmed selguvad lähipäevadel. Seevastu aga Eesti Haigekassaga lepingut mitteomavatel eratervishoiuasutustel on võimalik olukorra leevendamiseks kasutada ainult Töötukassa meedet. Arvestades aga sektori eripära ning meetme iseloomu, ei paku see eratervishoiuasutustele ellujäämiseks vajalikku leevendust. Esmalt võimaldab meede toetust saada vaid kaks kuud. Aeg, mis kulub aga patsientide arvu taastumisele ning majandusliku stabiilsuse saavutamisele, on kordades pikem. Teiseks paneb Töötukassa poolt makstav maksimumsumma (st 1000 eurot) eratervishoiuasutustele töötajate töötasu säilitamiseks ebaproportsionaalselt suure koormuse. Liidu liikmete andmetele tuginedes moodustab 1000 eurot arstide töötasust keskmiselt ca 32% ning õdede töötasust ca 62%. See tähendab, et kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistide motiveerimiseks tuleks eratervishoiuasutustel omalt poolt märkimisväärselt panustada. See aga ei ole tänases olukorras, kus pea kuu aega ei ole olnud võimalik teostada plaanilist ravi ja teenida tulu, mõeldav.

15. aprillil võttis riigikogu vastu 2020. aasta lisaeelarve seaduse, millega nähakse ette COVID 19 levikuga seotud majanduslike meetmete elluviimiseks vajalik eelarve. Meetmete eesmärgiks on leevendada kahjusid, stimuleerida majandust ning kiirendada kriisist välja tulemist. Hetkel tegeleb riigikogu rahanduskomisjon lisaeelarvega kavandatud toetusmeetmete ja nende rakendamise tingimuste väljatöötamisega. Eratervishoiuasutused eelnevalt nimetatud meetmetega paraku hõlmatud ei ole. 

Arvestades eeltoodut, teeme ettepaneku töötada eratervishoiuasutuste jaoks välja meede, mis tagaks kogu sektori jätkusuutlikkuse ning kompenseeriks osaliselt saamata jäänud tulu.  Oleme välja arvutanud, et antud meetme mahuks peaks olema umbes 1,4 miljonit eurot. Eratervishoiuasutused ei soovi kindlast jätta kogu äririski riigi kanda, kuid olukorras, kus eratervishoiuasutuste kanda jääks enam kui 35% kahjudest, tooks see suurele osale eratervishoiuasutustest kaasa olulise kulude kärpimise ning omaks seeläbi olulist negatiivset mõju kogu Eesti tervishoiule.   

Saadav hüvitis võimaldaks eratervishoiuasutustel jätkata plaanilist ravi ning tasuda töötajatele nende kvalifikatsioonile vastav töötasu. Selliselt oleks võimalik kompenseerida vähemalt osaliselt ka eratervishoiusektori töötajate panus käesoleva kriisiga toimetulekul. Kogu sektori meditsiinipersonal on alates kriisi algusest olnud valmis riiki abistama ning eesliinitöötajatena igakülgselt panustama. Paljud neist on lisaks valmisolekule juba ka reaalselt eesliinil töötanud. 

Hüvitise arvutamise aluseks olev valem peaks arvesse võtma eratervishoiuasutuse tulusid perioodil 26.03-21.04.2019 ja 26.03-21.04.2020 ning vähendama kompensatsiooni hüvitise võrra, mida eratervishoiuasutusele maksab Töötukassa ja / või Eesti Haigekassa lepingupartneritele. Täpsem arvutuskäik on lisatud käesolevale pöördumisele eraldi dokumendina. 

Eratervishoiuasutused reageerisid kiiresti ning täitsid oma kohustusi olukorras, kus riik andis korralduse rakendada COVID-19 pandeemiaga toimetulekuks meie töötajaid, isikukaitsevahendeid, aparatuuri ja ravivõimekust. Loodame nüüd omaltpoolt riigi toele ja abile, et saaksime säilitada majandustegevuse järjepidevuse, tagada teenuse osutamiseks vajaliku kvalifitseeritud personali ja töövahendite olemasolu ning osutada patsiendile tervishoiuteenuse kvaliteedi ja kättesaadavuse.
 

tagasi

Soovid astuda liikmeks või täpsemat infot liidu kohta?