Uudised

arhiiv

2020

2019

Eriarstiabi hanke uutest põhimõtetest

10.03.2020

Tõnis Allik, Eesti Eratervishoiuasutuste Liidu juhatuse liige, Medicumi juhatuse esimees
10.03.2020

Eestis on seadusest tulenevalt kõigil õigus saada arstiabi ja valida endale raviarst. See elementaarsena tunduv õigus ei realiseeru aga praktikas alati. Näiteks olukorras, kus abivajaja soovib saada abi arstilt, kes töötab tervishoiuasutuses, millel ei ole lepingut haigekassaga. Või siis on lepingu maht nii väike, et arst ei saa kõiki soovijaid vastu võtta. 

Selliste piirangutega töötavaid häid arste ja tublisid tervishoiuasutusi on Eestis üsna palju. Nad on valmis osutama tasuta arstiabi haigekassa lepingu alusel, aga kahjuks ei ole neile seda võimalust antud või on nad sellest ilma jäänud. Tulemusena on piiratud patsientide võimalused saada vajalikku arstiabi kodu lähedal või eelistatud tohtri juures. Laiemas plaanis tähendab see tervishoius piiratumat konkurentsi, mis aeglustab tervishoiu arengut.

Eesti Eratervishoiuasutuste Liit (EETAL) on läbi aegade püüdnud seista avatud konkurentsi eest Eesti tervishoius. Selle eesmärgi oluliseks alustalaks on olnud idee patsientide vabast liikumisest. See tähendab, et ravikindlustuse raha liigub koos patsiendiga tema poolt valitud arsti ja tervishoiuasutuse juurde. 

Uude hankesse plaanitakse mitut olulist muudatust. Esiteks ei saa järgmisel lepinguperioodil, mis algab 2021. aasta oktoobris, haigekassa lepingupartnerid endale garanteeritud lepingumahtusid. Lepingu mahud tekivad vastavalt patsientide tehtud valikutele arsti ja talle tööandjaks oleva tervishoiuasutuste osas. EETAL-i ettepanek võimaldada selliste valikute tegemine üleriigilises digiregistratuuris on haigekassa heaks kiitnud ja vastav arendus on tellitud. Sellega tekib justkui virtuaalne turuplats, kus patsiendid saavad valida endale sobiva arsti ning tehtud broneering tagab vastavale tervishoiuasutusele ravi rahastamise haigekassa poolt. Et rahalised kohustused oleksid juhitavad, siis saab Haigekassa broneeringute arvu eriala, piirkonna ja perioodi põhiselt piirata. Mõeldud on ka neile, kes digiregistratuuri ei kasuta. Nende eest saab samas keskkonnas broneeringu teha perearst, pereõde või tervishoiuasutuse telefoniregistratuuri töötaja. 

Vältimaks IT arenduste venimisest tekkida võivat riski, on hankesse planeeritud ka mahulise pakkumuse kohustus. Selle järgi sõlmitakse tervishoiuasutusega esmane leping, mis muutub vastavalt täitmise kiirusele, kajastades sellega kaudselt ka patsientide poolt tehtud valikuid.

Teiseks suuremaks muudatuseks planeeritavas hankes on põhimõte, et pakkumuse saab haigekassale esitada ainult olemasoleva personali ja tegevuse põhjal. See on ausam põhimõte, kui tuleviku lubadused, kuid kahtlusi tekitab koormuste pakkumise hindamise kavatsus. Haigekassa peab leidma võimalikult objektiivselt kontrollitava hindamisaluse. Näiteks Terviseinfosüteemi edastatud epikriiside (haigusjuhtude) arv.

Kolmas suurem muutus puudutab lepingupartnerite väljavalimist. Pingerea moodustamise asemel võetakse kasutusele lävend, mille ületajad saavad õiguse haigekassa lepingule. See on kindlasti eelistatum variant ja välistab olukorra, kus lepingu saab vaid üks asutus või ainult väike osa pakkujatest nagu juhtus mitmel erialal eelmisel hankel.

Praeguseks on kriteeriumid avalikustatud, aga teada ei ole nende hindamise süsteem ega lävend. Kriteeriumide osas said ettepanekuid teha vaid erialaseltsid. EETAL peab oluliseks, et nõuded eratervishoiuasutuste tehnilise varustatuse tasemele ei jääks allapoole erialaseltside ootusi. Samuti võlgneb haigekassa ettepanekute tegijatele selgituse ja tagasiside, kui neid ettepanekuid arvesse ei võetud.

Kindlasti ei nõustu me sellega, et muutmata on jäänud eksimusi käsitlevad kriteeriumid. Me ei pea õigeks, et ühe töötaja eksimuse eest karistatakse kogu asutust – eksimusi tuleks vaadata erialapõhiselt ja võrrelda riigi mediaantasemega erialal. Senine praktika on andnud ebaõiglase eelise asutustele, kel leping haigekassaga on olnud väike või uutele tulijatele.

Ilmselt võib lõpmatult diskuteerida, milliste kriteeriumide alusel hinnata haigekassa partnereid ja mille alusel hinnata arsti headust. EETAL-i arvates ei pea kartma konkurentsi tervishoius tehes valikuid patsiendi eest või nimel, vaid peame usaldama patsiente valikute tegemisel.
 

tagasi

Soovid astuda liikmeks või täpsemat infot liidu kohta?